ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นนักศึกษา
หลักสูุตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 
 

 
 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110 โทร. 034-312-009 ต่อ 126,438
อีเมล admission@rpca.ac.th หรือ thairpca@gmail.com