การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) ประจำปีการศึกษา 2559
 
 

การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 
 

คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (รุ่นที่ 2)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 20 เม.ย. 59
 

 


 
 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110 โทร. 034-312-009 ต่อ 126,438
อีเมล admission@rpca.ac.th หรือ thairpca@gmail.com